OECD rekommenderar samarbete om en nordeuropeisk megaregion för att framtidssäkra ekonomin

Jun 11, 2021 | SE, STRING-OECD

Megaregioner blir allt vanligare. Och det överraskar inte, eftersom de kan fungera som en stark ram i återhämtningen från COVID-19, samtidigt som de hjälper till med att bygga upp en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta säger OECD i ett nyligen publicerat policydokument som handlar om den nordeuropeiska STRING-regionen, som sträcker sig från Hamburg i syd till Oslo i norr.

Enligt en nypublicerad rapport från OECD, som lanserades vid ett digitalt evenemang i Malmö den 11 juni med deltagande av topppolitiker från Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, inklusive Statsminister Stefan Löfven och näringslivsminister Ibrahim Baylan, måste vi tänka bortom nationella gränser och politiska system för att säkerställa en hållbar ekonomi efter COVID-19.

COVID-19 stannar inte vid nationella gränser, och har visat behovet av regionala och gemensamma åtgärder för att bekämpa pandemin. Megaregioner har alla nödvändiga förutsättningar för att verkligen knyta samman människor, städer och regioner över gränserna, och har dessutom den stora kritiska massa vi behöver för att kunna samarbeta internationellt om att återhämta oss från pandemin.

’’Vi är starkare tillsammans – och om vi samarbetar som en gemensam, stor enhet, så kan vi skapa den typ av ekonomiska förutsättningar som gör oss mer attraktiva för människor, innovatörer och investerare. Aktuella frågor som klimatförändringar, virus och internationell konkurrens behöver ett smidigt ramverk för styrning som kan överskrida traditionellt syn på beslutskapacitet och geografi, vilket gör planering i storskalig skala allt viktigare,’’ säger OECDs Vice Generalsekreterare, Ulrik Vestergaard.

Megaregioner är också ett upplagt forum för att adressera andra frågor rörande urbanisering och klimat, tillägger Vestergaard:

’’Samarbete över lokala och nationella gränser är viktigt för att möta en rad utmaningar så som minskade koldioxidutsläpp, hållbar transportinfrastruktur (som effektivare tåg och tunga fordon på vätgas), attrahera arbetskraft, innovativa företag och gröna lösningar, för att nämna några,’’ säger Ulrik Vestergaard.

OECD har identifierat STRINGs megaregion mellan Hamburg och Oslo som ett område med särskilt stark kompetens inom den gröna teknologisektorn. Totalt har megaregionen ca. 14 miljoner invånare, samt några av världens mest innovativa företag inom utveckling och export av hållbar teknik. Detta samlas i den politiska organisationen STRING, där 13 städer, kommuner och regioner från Tyskland, Danmark, Sverige och Norge arbetar tillsammans för att stärka förbindelserna och samordna och genomföra hållbara initiativ och policyer för infrastruktur och gröna investeringar över nationella, regionala och lokala gränser i norra Europa.

Enligt det nyligen släppta OECD-policydokumentethar STRINGs megaregion en stark potential att bli en ledande europeisk megaregion, internationellt erkänd som en grön hubb; en naturlig plats att investera, testa, arbeta och leva i, om du arbetar inom gröna teknologiska lösningar eller med infrastruktur. Men denna gemensamma profilering kommer inte att ske på egen hand, säger Thomas Becker, VD för STRING.

’’Regeringarna måste ”tänka stort” och arbeta tillsammans utanför sina egna gränser. Med utgångspunkt i sin gröna expertis och höga nivåer av innovation och livskvalitet rekommenderar OECD STRING att dra nytta av de nuvarande möjligheterna, såsom byggandet av den fasta Fehmarnbält förbindelsen norra Tyskland och östra Danmark för att dra nytta av tätbebyggelsekonomier och etablera sig som en hållbar region. Kort sagt – ensamma är vi är för små för att påverka den internationella marknaden. Tillsammans är fyra länder som drar i samma riktning en kraft att räkna med’’, säger Thomas Becker.

Men tiden är avgörande. Vi måste gripa det politiska momentum och de offentliga medel som nu finns tillgängliga för att stödja återhämtningen från COVID-19 för att främja STRINGs gröna vision och forma en framtidssäker ekonomisk modell.

’’Om vi ska kunna uppfylla EUs mål att minska koldioxidutsläppen med 55% fram till 2030 och transportrelaterade utsläpp med 60% fram till 2050 så måste vi agera nu. För att kunna uppnå dom här målen betonar OECD att STRING måste utnyttja sin hållbara transportinfrastruktur, använda och vidareutveckla sin expertis inom gröna lösningar för att stärka megaregionen. STRING har därför tagit politisk dialog till nästa nivå genom att ’beställa’ ett handlingsinriktat policydokument från OECD, vilket är ett resultat av en årslång dialog med flera intressenter, vilket resulterar i 23 konkreta politiska rekommendationer riktade till lokala, regionala och nationella regeringar och den megaregionala nivån. Rapporten är receptet på att skapa en framtidssäker megaregion från Oslo till Hamburg,’’ säger Thomas Becker.

STRINGs 13 medlemsstäder, kommuner och regioner arbetar nu med att implementera flera av rekommendationerna, som att bygga en vätgaskorridor för tung fordonstransport, stärka gränsöverskridande transportplanering, skala upp befintliga gröna företag, förnya infrastruktur och teknik för att attrahera nya sektorer, och få de fyra nationella regeringar att tillsammans stärka känslan av en gemensam nordeuropeisk identitet genom att bygga ett gemensamt varumärke och samordna befintliga nationella och regionala insatser.
’’Men för att säkerställa en nordeuropeisk region för en grönare och bättre framtid behöver vi dock brett stöd och genomförande av rekommendationer på lokal, nationell och regional nivå. Megaregioner är en verklig kraft som driver den globala ekonomin och en delad ekonomisk tillväxt och välstånd i hela megaregionen är också avgörande för staterna som helhet,’’ avslutar Thomas Becker.

Om STRING:
STRING är ett geografiskt område och en politisk medlemsorganisation i norra Europa. Vi förbinder städer och regioner för att samarbeta effektivt om att dela kunskap och genomföra gemensam politik för att uppnå FNs Hållbarhetsmål nr. 11: ’’Hållbara städer och samhällen’’. STRING representerar några av världens mest innovativa städer och regioner, och har en unik möjlighet att leda vägen mot en hållbar framtid.

Vår gemensamma vision, som beskrivs i STRINGs 2030-strategi, är att skapa en megaregion eftersom vi, kort sagt, är starkare tillsammans. För att uppnå detta strävar vi efter att vara en globalt erkänd grön hubb och en ledande implementerare av hållbar infrastruktur för att bekämpa klimatförändringar samtidigt som våra medborgares liv förbättras.

Kontakt:
Om du har frågor angående pressmeddelandet eller behöver mer fotomaterial, kontakta STRINGs Kommunikationschef, Sunniva Ottersen Bærug, på telefon +45 25 87 01 08 eller e-post: sunb@stringnetwork.org

Om du har några frågor om OECD / STRING-samarbetet, kontakta VD för STRING, Thomas Becker, via e-post thbec@stringnetwork.org eller på telefon: + 45 2961 7010.

Om du har några frågor om själva rapporten, vänligen kontakta Soo-Jii Kim, chef för Urban Policies and Reviews vid OECD, via e-post: Soo-Jin.KIM@oecd.org.

Länk till rapporten: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/building-the-string-megaregion-as-a-green-hub-in-the-wake-of-covid-19_40c840c3-en

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more